Dagvatten

I tätorterna finns på de flesta gator separata ledningssystem för bortledning av dagvatten.

Dagvatten från till exempel husdräneringar, gator och tak leds då till närmaste dike eller vattendrag utan att passera reningsverket. I vissa fall är dock ledningsnäten för dagvatten och avloppsvatten sammanbyggt och dagvatten leds då tillsammans med avloppsvatten till reningsverket eller den biologiska dammen för rening.

Anslutning av dagvatten

Där det finns ett separat ledningssystem för bortledning av dagvatten kan dagvatten från husdränering och tak anslutas till det kommunala ledningsnätet. Läs mer om anslutning av dagvatten i vatten- och avloppstaxan eller kontakta tekniska avdelningen.

Där ledningsnätet för dagvatten och avloppsvatten är sammanbyggt tillåts inte anslutning av dagvatten till ledningsnätet utan dagvattnet måste tas omhand lokalt på den egna fastigheten. Läs mer om dag- och dräneringsvatten och olika metoder för omhändertagande av dagvatten i länken nedan eller kontakta tekniska avdelningen för mer information.

Information om dag- och dräneringsvatten Pdf, 983.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tvätta inte bilen på gatan!

Eftersom dagvatten ofta leds direkt till närmaste vattendrag utan rening ska du inte tvätta bilen på gatan då smutsvattnet, som innehåller olja och metaller, rinner ner i dagvattenbrunnarna. Bäst tvättar du bilen i en tvätthall där smutsvattnet tas omhand och renas.

Om du tvättar bilen hemma är det bäst att tvätta den på gräsmattan eller på en grusad yta så att smutsvattnet kan filtreras genom marken först. Smutspartiklarna fastnar i jorden och bryts ner med hjälp av mikroorganismer. Använd milda rengöringsmedel och inget avfettningsmedel.

Lyssna