Kommunalt avlopp

Kommunen har fyra avloppsreningsverk och fem biologiska dammar för behandling av avloppsvatten. Alstermo, Lenhovda, Norrhult och Åseda tätorter har kompletta avloppsreningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk rening. De biologiska dammarna finns i Alsterfors, Fröseke, Lindshammar, Marhult och Sävsjöström.

Avloppsvatten från hushåll och industrier leds via avloppsledningsnätet till reningsverken och de biologiska dammarna för behandling. Totalt behandlas drygt 6 000 kubikmeter avloppsvatten varje dygn. Drygt 2 800 abonnenter är anslutna till kommunalt avlopp, inklusive industrier. Färdigbehandlat avloppsvatten släpps ut i naturen igen.

I toalettstolen

I toalettstolen ska du endast spola ner toalettpapper, urin och avföring. Allt annat skadar ledningsnät, pumpar och processen i reningsanläggningen.

Detta ska du inte spola ner

Tamponger, bindor, trosskydd, tops, kondomer, hår, kattsand och andra fasta föremål lägger du i den röda påsen för brännbart som du sedan slänger i sopkärlet. Sådant kan fastna i ledningarna och i pumpar inne i reningsverket och orsaka stopp i systemet om du spolar ner det.

Farligt avfall, som färgrester, medicin och kemikalier, slår ut mikroorganismerna i de olika reningsstegen i reningsanläggningen. Det gör att avloppsvattnet inte blir tillräckligt renat innan det släpps ut. Fiskar och andra djur och växter tar skada och slammets kvalitet försämras.

Färgrester, lösningsmedel, lacknafta, medicin, smink, bekämpningsmedel, fotokemikalier eller andra kemikalier är farligt avfall och ska lämnas antingen i miljöboxen eller på Linneberga återvinningscentral. Läs mer om sopsortering under våra sidor om avfall och återvinning:

Avfall och återvinning

Slam

Vid behandling av avloppsvatten vid de fyra avloppsreningsverken i Alstermo, Lenhovda, Norrhult och Åseda bildas slam som består av organiskt material. Slammet kan även innehålla föroreningar som metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen. Föroreningarna kommer från avloppsvattnet som släpps ut från hushåll och industrier. Ju renare vattnet som spolas ut i ledningsnätet är desto renare blir också slammet.

En del av slammet komposteras tillsammans med trädgårdsavfall och blir till jordförbättringsmedel som ska användas vid avslutning och täckning av Linnebergatippen. Det pågår även försök med att sprida slammet på åkermark som gödnings- och jordförbättringsmedel.

Anslutning till kommunalt avlopp

Vill du veta mer om anslutning till kommunalt vatten och avlopp kan du läsa mer i Uppvidinge kommuns vatten- och avloppstaxa. Du är också välkommen att kontakta tekniska avdelningen

Felanmälan

Vid avloppsstopp eller andra fel på det kommunala avloppsledningsnätet anmäler du det via kontaktuppgifterna under Kontakter längre ner på sidan.

Lyssna