Enskilt avlopp

När du inte har möjlighet att ansluta till en kommunal anläggning får avloppet lösas enskilt för ett eller flera hus.

Ansökan och anmälan

Alla nya avloppsanläggningar ska prövas enligt miljöbalken innan de utförs. För nya anläggningar med wc krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Om det endast är ett avlopp för bad- disk- och tvättvatten, ett så kallat BDT-avlopp, eller om det ska göras en väsentlig ändring av befintligt avlopp så ska en anmälan göras till samma nämnd.

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du även bifoga resultatet från en siktanalys av jordprov samt en situationsplan över fastigheten där avloppsanläggningen är inritad.

Besiktning

I samband med att man tar ut ett jordprov kontaktas miljö- och hälsoskyddsinspektören för besiktning av provgropen. Det är lämpligt att fastighetsägaren och entreprenören som ska utföra avloppsanläggningen finns på plats vid detta tillfälle för att diskutera placeringen av anläggningen. Tips på entreprenörer hittar du på Avloppsguidens webbsida. Där hittar du även mycket annan bra information rörande avloppsanläggningar.

När ansökan/anmälan är fullständig kan vi fatta ett beslut och blir det positivt kan avloppsanläggningen utföras.

Rapport och inspektion

När anläggningen är klar ska entreprenören skicka in en entreprenörsrapport samt bilder på anläggningens utförande. Entreprenören intygar på detta sätt att anläggningen har utförts i enlighet med gällande tillstånd/beslut. Miljö- och hälsoskyddsinspektören ska alltid ges möjlighet att inspektera anläggningen innan den grävs igen.

Handläggningsavgift tas ut enligt gällande taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 15 december 2009, § 112.

Lyssna