Snöskottning och sandning

Traktor som skottar snö i gryningen framför kyrkan i Åseda. Foto.

Kommunen snöröjer kommunala gator, vägsamfälligheter med statsbidrag och hundrametersvägar (de vägar där det bor någon permanent som har hundra meter eller längre till närmaste snöröjd annan väg). Trafikverket snöröjer riksvägar och länsvägar i kommunen.

Kommunen anlitar Uppvidinge Lastbilcentral för snöröjning och halkbekämpning. Har du frågor om snöröjning och halkbekämpning, ring Uppvidinge kommun på telefon 0474-470 00.

Sedan 2018-11-01 gäller nya riktlinjer för vinterväghållning i Uppvidinge kommun. Vad som gäller beskrivs i korthet på denna sida och i sin helhet i dokumentet Riktlinjer för vinterväghållning i Uppvidinge kommun som du hittar under Länkar längre ner på denna sida.

Snöröjning

Prioritetsordning

Gator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser med mera indelas i prioriterade klasser beroende på trafikmängd, lokalisering och funktion:

Prioritet 1:

  • Alla gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser och torg i de centrala delarna i tätorterna.
  • Gångbanor utmed genomfartsgatorna i tätorterna.
  • Gator till räddningstjänst, vårdinrättningar, skolor och förskolor.

När mängden nyfallen snö överstiger 4 centimeter ska man börja med snöröjning och målsättningen är att uppnå snöröjt och halkfritt enligt prioritet 1 mellan klockan 07.00-19.00 under vardagar. Under lör- och söndagar samt helgdagar mellan klockan 08.00-18.00. Under övriga tider utförs snöröjning och halkbekämpning efter behov och bedömning av tjänstgörande arbetsledare.

Prioritet 2:

  • Gator i de centrala delarna av tätorterna med infartsgator och huvudgator samt huvudvägnätet i tätorterna.
  • Industriområden.

När mängden nyfallen snö överstiger 6 centimeter ska man börja med snöröjning och målsättningen är att uppnå snöröjt och halkfritt enligt prioritet 2 mellan klockan 07.00-19.00 under vardagar. Under lör- och söndagar samt helgdagar mellan klockan 08.00-18.00. Under övriga tider utförs snöröjning och halkbekämpning efter behov och bedömning av tjänstgörande arbetsledare.

Prioritet 3:

  • Övriga gator och parkeringar.

När mängden nyfallen snö överstiger 8 centimeter ska man börja med snöröjning och målsättningen är att efter hand uppnå snöröjt enligt prioritet 3 mellan klockan 08.00-17.00 under vardagar. Under lördagar, söndagar och helgdagar mellan klockan 09.00-16.00.

Vid extrema förhållanden

Målsättningen är att upprätthålla en bra framkomlighet på gatu- och gångvägsnätet. Det kan dock vid ogynnsamma väderleksförhållanden vara begränsad framkomlighet och halkrisk kan förekomma. Vid extrema förhållanden prioriteras bara prioritetsområde 2 för att räddningsfordon ska kunna ta sig fram på vissa gator för att kunna komma ut på Trafikverkets vägar. Prioritetsområde 1 och 3 åtgärdas därefter.

Bortforsling av snö

Snöbortforsling sker vid behov (affärsgator i centrum, busshållplatser, genomfarter med mera) när framkomligheten och trafiksäkerheten kräver detta och där kommunen är väghållare.

Kartor

Kartor som visar de gator och vägar där Uppvidinge kommun har ansvaret för vinterväghållningen finns under Länkar längre ner på sidan.

Sandning

Sandning måste ibland påbörjas innan halka uppstår på grund av brist på sandningsfordon. Hundrametersvägarna sandas inte. Privatpersoner kan hämta sand vid tekniska avdelningens förråd i Norrhult, Åseda och Älghult, vid återvinningsstationen på Fabriksgatan i Lenhovda och på Rydeforsvägen vid infarten till Alstermo reningsverk. På dessa platser finns sandlådor uppställda.

Vad kan du göra?

Underlätta snöröjning och halkbekämpning genom att parkera bilen på tomtmark eller på speciella parkeringsplatser! Snö från garageinfarter och fastigheter får inte fraktas ut på gatumark.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket är väghållare på riksvägarna och länsvägarna i kommunen och ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kör- och gångbanor på dessa vägar. I Alstermo, Fröseke, Klavreström, Lenhovda, Norrhult, Sävsjöström, Åseda och Älghult anlitar Trafikverket entreprenörer som snöröjer genomfarterna. Läs mer om när och hur Trafikverket plogar vägarna på Trafikverkets webbplats, eller ring 0771-921 921.

Lyssna