Parkerings­platser, allmänna

I Uppvidinge kommun är parkering på markerade parkeringsrutor avgiftsfri. Parkering är även tillåten på allmän plats och på vägar under vissa förutsättningar.

Parkering på allmän plats och på vägar

Inom tättbebyggt område får fordon parkeras på allmän plats och på vägar under maximalt 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före söndag och helgdag. Söndag och helgdag samt vardag före söndag och helgdag får parkering ske utan tidsbegränsning.

På en väg får fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i färdriktningen. Ett fordon ska stannas eller parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i vägens längdriktning. Parkering ska ske utanför körbanan, om vägförhållandena medger det.

Ett fordon får inte stannas eller parkeras:

  1. På eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart.
  2. I en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant.
  3. På eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana.
  4. I en vägport eller tunnel.
  5. På eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd.
  6. Längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen.
  7. I ett cykelfält.
  8. I ett spärrområde.
  9. I en cirkulationsplats.
  10. I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik med flera.

Kommunfullmäktige har beslutat om en felparkeringsavgift på 300 kronor.

Snöröjning

Undvik att ha fordon parkerade på allmän plats, gator och vägar i samband med snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning och lövsopning. Vid sandupptagning och lövsopning informerar vi allmänheten i god tid innan arbetet påbörjas. Snöröjning och halkbekämpning sker kontinuerligt under vinterhalvåret när det behövs.

Lyssna