Häckar och buskage

Enligt plan- och bygglagens kapitel 8:9 och 8:15 ska växtlighet (häckar och buskar) skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken förhindras och risken för olycksfall begränsas.

Det innebär att växtlighet i gathörn måste vara så låg att trafikanter har fri sikt över korsande gata. Du ska se till att det är fri sikt minst 70 centimeter över gatunivå inom det område som motsvarar sikttriangeln på skissen här.

Sikttriangel

Du måste också se till att trädgrenar och buskage inte hänger ut över trottoarer eller körbanor så att de hindrar gång- och cykeltrafikanter och snöröjnings- och renhållningsfordon. Fri höjd över gångbana ska vara 2,5 meter och över körbana 4,6 meter. Ytterligare information kan du få på Boverkets webbplats.

Lyssna