Enskilda vägar

De enskilda vägarna utgör den största delen av Uppvidinge kommuns vägnät.

Enskilda vägar utgör ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela kommunen. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i enstaka fall en enskild markägare.

Enskilda vägar och vinterväghållning

För alla enskilda vägar där det finns fastigheter som har permanentboende och det är längre än 100 meter till närmsta snöröjda väg står kommunen för kostnaden. De finns med på vår snöröjningskarta på Uppvidinge kommuns hemsida.

Karta vinterväghållning glesbygd Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Enskilda vägar och årliga bidrag

Det är Trafikverket som ger årliga bidrag för drift och underhåll samt bistår väghållarna med råd och stöd i vägtekniska frågor.

Trafikverkets information om enskilda vägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilt driftbidrag till underhåll och upprustning av enskild väg

Utöver det årliga driftbidraget som betalas ut av Trafikverket till statsbidragsberättigade enskilda vägar finns det även möjlighet för vägsamfälligheterna att söka medel hos Trafikverket då de ska utföra speciella arbeten på vägarna, det kan exempelvis handla om förstärknings- och beläggningsarbeten. Efter godkänt arbete betalar Trafikverket en procentuell del av kostnaden. För att få ytterligare täckning för kostnaderna kan väghållaren välja att också ansöka om bidrag från kommunen.

Ansökningsunderlag

Exempel på arbeten som är berättigade till bidrag

 • Utbyte av vägtrummor med diameter 500 millimeter och större
 • Förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus
 • Omläggning av vägsträcka
 • Ombyggnad av vägskäl mot allmän väg inklusive beläggning
 • Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd
 • Ombyggnad eller reparation av bro
 • Beläggningsåtgärder endast till vägar i trafikklass hög

Grundläggande villkor

 • För att kunna söka särskilda driftbidrag från Uppvidinge kommun måste vägen få ett årligt driftsbidrag från Trafikverket.
 • Uppvidinge kommun beviljar bara särskilt driftbidrag till åtgärder som också har beviljats särskilt driftbidrag från Trafikverket.
 • Bidraget från Uppvidinge kommun ska inte någon gång tillsammans med övriga bidrag och insatser överstiga den totalkostnad som Trafikverket har beräknat/godkänt för den särskilda driftåtgärden.
 • Arbetet får inte vara genomfört eller ha påbörjats.

Ansökan och beslut

 • Ansökan sker via Uppvidinge kommuns e-tjänst alternativt genom att kontakta Samhällsserviceförvaltningen.
 • Ansökan kan göras så snart som Trafikverket har godkänt åtgärden.
 • Följande dokument ska bifogas till ansökan:
 • beslut om särskilt driftbidrag från Trafikverket.
 • kostnadsberäkning från utföraren
 • karta, som markerar var åtgärden ska utföras, för lokalisering.
 • Ansökan måste göras och beviljas innan arbetet påbörjas.
 • Bidrag kan bara sökas det år som åtgärden utförs.

Beslut

 • Bidrag beviljas av Kommunstyrelsens tekniska utskott i mån av tillgång på ekonomiska medel och angelägenhetsgrad. I de fall som tekniska utskottets medel är slut lämnas ansökan över till Kommunstyrelsen för beslut och vid bifall tillskjuter Kommunstyrelsen medel.

Redovisning och utbetalning

 • Slutredovisning lämnas till Tekniska avdelningen på Uppvidinge kommun senast tre (3) månader efter att Trafikverket gjort en godkänd slutbesiktning av åtgärden.
 • Följande dokument ska bifogas slutredovisningen:
 • kostnadssamanställning med fakturakopior
 • slutbesiktningsprotokoll från Trafikverket.
 • Utbetalningen sker till angivet bankgiro alternativt kontonummer för väghållaren så snart som slutredovisningen har behandlats av kommunen.
Lyssna