Förorenade områden

Vad är ett förorenat område? Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Vad är ett förorenat område?

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Vem är ansvarig för förorenade områden?

I miljöbalkens 10 kapitel anges de regler som gäller ansvaret för efterbehandling av förorenade områden. Ansvarig för efterbehandling av förorenade områden är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (nedan kallat verksamhetsutövare).

Ansvaret är begränsat att gälla för åtgärder som har utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem.

Vem har hand om efter

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skälig omfattning ska utföra eller bekosta efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa och miljön. Om flera verksamhetsutövare är ansvariga skall de svara solidariskt för kostnaderna.

Underrättelse och anmälan Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta miljö- och byggnadsnämnden om man upptäcker en förorening på fastigheten. Innan efterbehandlingsåtgärd vidtas ska en anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden.

Lyssna