Vindkraft

Sveriges energipolitik syftar till att underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Energiförsörjningen ska i framtiden baseras på varaktiga och förnyelsebara energikällor som till exempel vindkraft.

År 2009 beslutade riksdagen, i enighet med propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik om en planeringsram för vindkraft på 30 terawattimmar, varav 20 terawattimmar på land och 10 terawattimmar till havs. Planeringsramen anger de nationella anspråk som vindintresset har på tillgång till mark och vattenområden.

Energimyndigheten har pekat ut en stor del av Uppvidinge kommuns västra delar som riksintresse för vindbruk. Ett riksintresse för vindbruk är ett planeringsunderlag som möjliggör att de bäst lämpade områdena med bäst vindresurser kan användas till framtida vindkraftsetableringar. Att ett område pekas ut innebär att det är särskilt lämpat för vindkraft ur ett nationellt perspektiv. Utpekandet av riksintresse har lett till att ett stort antal projektörer visat sitt intresse för att etablera sig här.

I Översiktsplanen för Uppvidinge kommun finns ett ställningstagande att det i översiktsplanen bör ges möjlighet för vindkraften att fram till 2020 kunna byggas ut till nivån 500 gigawattimmar (0,5 terawattimmar). Vindkraften behandlas i översiktsplanen kapitel 13. Översiktsplanen kan du läsa här på webbplatsen:

Översiktsplan 2011-2016

Kontakter i kommunen

  • Har du frågor om ansökan eller anmälan enligt miljöbalken kontaktar du vår miljö- och hälsoskyddsinspektör.
  • Har du frågor om fullmäktiges hantering av vindkraftärenden eller det som står i översiktsplanen kontaktar du vår planerare/utvecklare.
  • Har du frågor som rör plan- och bygglagen kontaktar du vår byggnadsinspektör.
Lyssna