Vedeldning

Ta hänsyn till dina grannar och elda på ett sådant sätt att du undviker skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön!

Rökutsläpp från vedeldning kan orsaka stora besvär för astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Vid eventuella klagomål från närboende kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om begränsningar i vedeldning med stöd av miljöbalken.

Här kommer några tips på hur du kan elda effektivt, säkert och miljövänligt:

  • Om eldning sker på rätt sätt i miljögodkända kaminer och pannor kan utsläppen minskas.
  • Använd endast torr, ren ved. Gammal erfarenhet säger att ved ska fällas på vintern, kapas och klyvas före midsommar och sedan få torka under tak. Torr ved ger bättre förbränning och mindre utsläpp av luftföroreningar.
  • Elda mot en ackumulator. Om du eldar i vedpanna, elda med den effekt pannan är byggd för och lagra värmen i en ackumulator. Med en ackumulator sänker du dina utsläpp med 90 procent, jämfört med om du eldar med en strypt lufttillförsel. Dessutom ökar du verkningsgraden, minskar din vedförbrukning och kan elda vid en tidpunkt som passar dig bäst.
  • Använd motdragslucka. En motdragslucka ger jämnare drift, torrare rökgaser och lägre rökgastemperatur. En motdragslucka håller skorstenen torrare.
  • Det är förbjudet att elda med sopor samt impregnerat eller målat virke. Av miljöskäl får man inte elda sopor i sin vedpanna. Sopor kan innehålla produkter (till exempel emballage av plast) som ger mycket skadliga rökgaser. Man får inte heller elda med impregnerat eller målat virke, beroende på att giftiga ämnen, som till exempel arsenik och olika tungmetaller, frigörs och följer med rökgaserna ut. Giftiga ämnen gör också askan giftig och olämplig att sprida i trädgården. Dessutom kan pannan och rökgaskanalen skadas om man eldar sopor.

Ska du köpa/byta/förändra din panna?

En bygganmälan ska göras till miljö- byggnadsnämnden vid installation och väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler. Som väsentlig förändring anses bland annat byte av bränsle, ändrad effekt på pannan, ändring av skorsten eller annan åtgärd som kan påverka byggnadens brandskydd, till exempel förändrad rökgastemperatur vid installation av ackumulatortank, eller medför ändrad påverkan på omgivningen. Kravet på bygganmälan ger kommunen möjlighet att i byggsamråd eller i en kontrollplan se att alla installationer av eldningsanordningar uppfyller utsläppskrav.

Krav på miljögodkänd anläggning

Vid nyinstallation eller ändring av äldre installationer får endast miljögodkända vedpannor installeras, det vill säga pannor som uppfyller kraven i Boverkets Byggregler. Detsamma gäller kaminer, kakelugnar och spisinsatser. För öppna spisar som endast är avsedda för trivseleldning och vedspisar som endast är avsedda för matlagning kan högre utsläpp godtas.

Ska du byta bränsle?

Om du övergår från oljeeldning till fastbränsleeldning i en befintlig anläggning ska du anmäla det till skorstensfejarmästaren som avgör om det behövs en besiktning och provtryckning av rökkanalen. Tänk på att en eldstad som stått oanvänd, eller som inte har sotats under en längre period, har ett generellt eldningsförbud.

Elda inte med ved i gamla dubbelpannor!

Vid oljeeldning i en äldre dubbelpanna blir rökgastemperaturen 175-200 grader celsius. Om man eldar med ved kan rökgastemperaturen bli betydligt högre. Belastningen på skorstenen blir hög, isolering kan förstöras, murade kanaler kan spricka och börja läcka. Vid till exempel strömavbrott kan det vara motiverat att kortvarigt elda med ved, men med försiktighet.

Tänk på att röken avslöjar dig!

Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjära. Vid god förbränning kommer röken under kalla dagar oftast att vara vit av vattenånga. Under varma dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och kan bara ses som värmedaller.

Trivseleldning

Öppna spisar, braskaminer och liknande bör endast användas för så kallad trivseleldning. Trivseleldning innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen, och inte heller för basuppvärmning.

Lyssna