Vindkraft

Ansökan om nybyggnation och etablering av sex vindkraftverk på fastigheterna Skögle 1:8, Skögle 1:4, Åseda 6:11 och Sjömillan 1:4 i Uppvidinge kommun.

Till Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om bygglov samt en anmälan enligt Miljöbalken (MB) för nybyggnad av sex vindkraftverk på ovan nämnda fastigheter.

Enligt inkomna handlingar har UppVind Ekonomisk Förening för avsikt att uppföra och driva sex vindkraftverk med en total höjd om maximalt 150 meter. Verksamheten medför bland annat påverkan på landskapsbilden, buller, rörliga skuggor samt ljus från hindermarkering. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och tillhör ärendet. Fastigheterna ligger utom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden, Box 59, 364 21 Åseda eller via e-post till mbn@uppvidinge.se. Yttrandet ska vara oss tillhanda senast 2020-02-21.

Nedan redovisas ett urval av inkomna handlingar i ärendet, för ytterligare handlingar som önskas kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen.