Vedeldning

Ta hänsyn till dina grannar och elda på ett sådant sätt att du undviker skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön!

Rökutsläpp från vedeldning kan orsaka stora besvär för astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Vid eventuella klagomål från närboende kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om begränsningar i vedeldning med stöd av miljöbalken.

Det är förbjudet att elda med sopor samt impregnerat eller målat virke.

Vill du få tips och idéer om hur du ska elda effektivt, säkert och miljövänligt, ladda ner Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt som du hittar under Länkar lägre ner på sidan.

Ska du köpa/byta/förändra din panna?

En anmälan ska göras till miljö- byggnadsnämnden vid installation och väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler. Som väsentlig förändring anses bland annat byte av bränsle, ändrad effekt på pannan, ändring av skorsten eller annan åtgärd som kan påverka byggnadens brandskydd, till exempel förändrad rökgastemperatur vid installation av ackumulatortank, eller om förändringen medför ändrad påverkan på omgivningen. Kravet på anmälan ger kommunen möjlighet att i tekniskt samråd och/eller i en kontrollplan se att alla installationer av eldningsanordningar uppfyller utsläppskrav.

Vid nyinstallation eller ändring av äldre installationer får endast miljögodkända vedpannor installeras, det vill säga pannor som uppfyller kraven i Boverkets Byggregler. Detsamma gäller kaminer, kakelugnar och spisinsatser. För öppna spisar som endast är avsedda för trivseleldning och vedspisar som endast är avsedda för matlagning kan högre utsläpp godtas. Innan anläggningen får tas i bruk ska sotaren godkänna installationen.

Ska du byta bränsle?

Om du övergår från oljeeldning till fastbränsleeldning i en befintlig anläggning ska du anmäla detta till skorstensfejarmästaren som avgör om det behövs en besiktning och provtryckning av rökkanalen. Tänk på att en eldstad som stått oanvänd, eller som inte har sotats under en längre period, har ett generellt eldningsförbud.

Lyssna