Slam och latrin

Som fastighetsägare med enskild avloppsanläggning ska du teckna abonnemang med kommunen för hämtning av slam.

Slam från slamavskiljare, slutna tankar, fettavskiljare och köks- och sjunkbrunnar hämtas en gång per år av kommunens renhållningsentreprenör som är Ohlssons. Slammet körs till ett av de kommunala avloppsreningsverken för behandling. Längre hämtningsintervall kan medges efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden.

Förberedelser inför tömning

Tömning sker vid ungefär samma tid varje år och brunnar inom samma område töms vid samma tilfälle. Tömning aviseras skriftligt någon vecka innan slambilen kommer. Se till att vägen fram till brunnen är farbar och att locket går lätt att lyfta av. Märk gärna ut brunnen så att den är lätt att hitta.

Torrsugning eller delsugning

Det ordinarie tömningsförfarandet är torrsugning och innebär att brunnen töms på sitt innehåll, inklusive vatten. Slutna tankar, fettavskiljare, köks- och sjunkbrunnar töms alltid genom torrsugning. Det finns också möjlighet att beställa delsugning av slamavskiljare. Vid delsugning tas endast slamkakan i toppen av brunnen och bottenslammet bort, vilket motsvarar cirka 60 procent av brunnens innehåll.

För att få slamavskiljaren tömd genom delsugning måste abonnemanget ändras. Kontakta tekniska avdelningen.

Fördelar och nackdelar med delsugning

Olika faktorer avgör om det är lämpligt att välja delsugning framför torrsugning, framför allt är det dimensionering och skick på anläggningen som avgör. I en väl dimensionerad och fungerande anläggning kan fördelarna med delsugning överväga. Med vattenfasen kvar finns även bakteriefloran kvar, vilket ger en effektivare rening av avloppsvattnet. Risken för slamflykt från brunnen ut i infiltrationsanläggningen minskar också, vilket ökar livslängden på anläggningen. Antalet transporter minskar även då vattnet lämnas kvar. I en äldre anläggning som är underdimensionerad eller i dåligt skick kan torrsugning vara lämpligare. Om brunnen är liten hinner den fyllas av slam mellan tömningarna. Töms då inte brunnen finns det risk för att infiltrationsanläggningen sätter igen.

Att tänka på vid anläggande av nytt avlopp

Transportvägen fram till brunnen måste vara 3,5 meter bred och ha 3,5 meters fri höjd för att slambilen ska kunna ta sig fram och det måste finnas vändningsmöjligheter i närheten av brunnen. Transportvägen och gångvägen fram till brunnen ska vara röjd från snö och hållas halkfri. Avståndet mellan brunnen och stoppstället för slambilen bör inte överstiga 20 meter eftersom längre avstånd innebär tillägg för extra slangdragning. Vid avstånd över 50 meter kan brunnen inte tömmas. Brunnslocket får maximalt väga 20 kilo. Vid svåra tömningsförhållanden tillkommer extra avgifter enligt taxa.

Latrin

Latrinkärl tillhandahålls av Ohlssons. För beställning av nytt kärl eller hämtning av fyllt kärl kontakta tekniska avdelningens kundtjänst.

Undantag från hämtning av slam

Miljö- och byggnadsnämnden kan efter ansökan medge undantag från hämtning av slam under förutsättning att slammet kan tas omhand genom kompostering eller som jordförbättringsmedel på brukad åkermark.