Undantag

Den som önskar uppehåll i sophämtningen eller få sophämtning mer sällan än varannan vecka kan begära detta hos tekniska avdelningen. Det går även att begära att få dela sopkärl samt begära befrielse från hämtning av hushållsavfall för obebodd fastighet.

Alternativa hämtningsintervall

Permanentboende kan beviljas hämtning av hushållsavfall var fjärde vecka istället för varannan under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att matavfallet komposteras på fastigheten. För att hämtning var fjärde vecka ska beviljas krävs att en anmälan om egen kompostering av matavfall har skickats till miljö- och byggnadsnämnden och blivit godkänd.

Fritidsboende och säsongsverksamheter kan beviljas hämtning av hushållsavfall en gång under perioden 15 juni till 31 augusti istället för varannan vecka under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att matavfallet komposteras på fastigheten. För att hämtning en gång under perioden ska beviljas krävs att en anmälan om egen kompostering av matavfall har skickats till miljö- och byggnadsnämnden och blivit godkänd.

Uppehåll i hämtning

Om en fastighet är obebodd eller inte används under en sammanhängande period av minst sex månader kan tekniska avdelningen bevilja uppehåll i sophämtning och latrin- och slamtömning. För fritidsbostad med sommarabonnemang gäller att fastigheten inte används under hela hämtningsperioden. Grundavgiften betalas även om uppehåll beviljats.

Befrielse från hämtning

Total befrielse från sophämtning kan beviljas efter skriftlig ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden. Förutsättningen för att befrielse ska beviljas är att det avfall som uppstår kan tas omhand på den egna fastigheten. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information.

Gemensamt sopkärl

Grannar eller fastighetsägare vars tomter ligger på gångavstånd från varandra kan begära att få dela sopkärl. Förutsättningen är att den minsta kärlstorleken väljs.