Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Anmälningspliktiga åtgärder

En åtgärd som inte kräver lov kan ibland kräva en anmälan!

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • Rivning av en byggnad eller del av byggnad
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov
 • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader (för mer information om kaminer och eldstäder se underrubrik i vänsterspalten)
 • En istallation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • En sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 • Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt vevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på max 25 m2 (Attefall)
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 25 m2 (Attefall)
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 25 m2 (Attefall)
 • Tillbyggnad av enbostadshus på max 15 m2 (Attefall)
 • Byggande av högst två takkupor (Attefall, eller
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus (Attefall)

Vilka handlingar som krävs varierar beroende på åtgärd. Vid ny- eller tillbyggnad ska följande handlingar lämnas in:

 • AnmälningsblankettPDF
 • Situationsplan i lämplig skala, ny och tillbyggnad markeras och mått från fasad till minst två fastighetsgränser ska framgå
 • Fasadritningar
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivningPDF

Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda. Var noga med att ange fastighetsbeteckning och skala.

 

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och byggnasnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov eller anmälan innandu har fått ett startbesked eller om du börjar använda de delar som omfattas av startbeskedet innan du har fått ett slutbesked kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet. Du kan själv läsa mer om sanktionsavgifter i 11 kap. 51-63 §§ plan- och bygglagen samt 9 kap plan- och byggförordningen. Mer information finns även på nedanstående länk:

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-07
Maximera
Minimera
Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda
mbn@uppvidinge.se

Byggnadsinspektör
Emma Harnesk
Telefon 0474-470 69
emma.harnesk@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge